Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Pole tekstowe: Szczegóły aparatury

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej

Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. tel. (81) 537 57 56

 

 

 

Magnetometr 

 

Magnetometr MPMS-SQUID-VSM jest najwyższej klasy urządzeniem służącym do badań własności magnetycznych materiałów. W magnetometrze tym zasadniczym elementem jest nadprzewodnikowy interferometr kwantowy (SQUID), w którym wykorzystuje się kwantową interferencję nośników prądu do wykrywania i pomiaru bardzo małych zmian indukcji magnetycznej. Pomiary mogą być prowadzone w zakresie temperatur 1.8 K - 400 K, a po zastosowaniu wewnętrznego piecyka nawet do 800 K, w polach magnetycznych do 7 Tesli. Dodatkowa opcja RSO umożliwia pomiary najsłabszych magnetycznie materiałów poprzez zapewnienie dużej jednorodności pola magnetycznego.

 

Badania magnetyczne pozwalają na określenie zależności temperaturowej momentu magnetycznego, ustalenie charakteru i typu oddziaływań magnetycznych między niesparowanymi elektronami jonów centralnych (kompleksy metali d- i 4f elektronowych). Nanomagnetyki i kompleksy heterordzeniowe jako magnesy molekularne (single-molecule magnets, SMMs) łączą w sobie magnetyczne efekty klasyczne i kwantowe. Wykazują histerezę namagnesowania tzw. „pamięć magnetyczną”, która oznacza możliwość pozostania w stanie namagnesowania po wyłączeniu zewnętrznego pola magnetycznego. Mają one zdolności jej tunelowania oraz relaksacji. Znajdują duże zastosowanie w nanotechnologii, przemyśle, medycynie i elektronice ponieważ stwarzają możliwości wydajnego zapisu, gromadzenia i przetwarzania informacji cyfrowych (efekty kwantowe). Na szeroką skalę otrzymywane są i badane nanomagnetyki liniowe oraz magnesy cząsteczkowe, które mogą funkcjonować w wyższych temperaturach, do pokojowej włącznie.

 

Magnetometry SQUID z uwagi na swoją wysoką czułość mają bardzo szerokie zastosowanie w chemii i fizyce w badaniu mechanizmu nadprzewodnictwa i kwantowania, a w biologii do diagnozowania pasożytów w organizmach żywych. W technice wykorzystuje się je do wykrywania wad w materiałach i do analizy procesów korozji. W geologii służą do określania wieku skał, a także do wykrywania nowych pokładów złóż mineralnych i surowców na różnych głębokościach warstw skorupy ziemskiej. Pozwalają one także na przewidywanie trzęsień ziemi. W medycynie w ramach pomiarów biomagnetycznych są stosowane do określenia poziomu żelaza w wątrobie, hemochromatozy i pracy komórek oraz w diagnostyce nieżytu żołądka. Magnetometry SQUID mają szerokie zastosowanie kliniczne. Stosuje się je w leczeniu arytmii serca, choroby Parkinsona i badaniu aktywności kory mózgowej (magnetoencefalografia).

 

Dostawca L.O.T. Oriel  (http://www.lot-oriel.com/pl/pl/home/mpmsvsm/)