Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Komora DRIFTS do badań in-situ i opreando przemian materiałów w  szerokim zakresie zmian temperatury, ciśnienia, składu fazy ciekłej i gazowej.  Zintegrowany układ spektroskopii FT-IR z opcją Step-Scan, DRIFT, ATR, PM-VCD, PM-IRRAS, PAS, spektroskopii Ramana, GC/MS. Zakład  Technologii Chemicznej, Wydział Chemii

 

Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

 

 

Projekt  realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Oś Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka. Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

 

Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Termin realizacji projektu: od 1.04.2009 r.  do  30.04.2012 r.

 

 

Celem nadrzędnym Projektu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej, budowania konkurencyjności i znaczenia regionu  zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Przedmiotem inwestycji w projekcie był zakup, dostawa i montaż nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia laboratoriów dla Wydziałów Chemii, Biologii i Biotechnologii oraz  Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

 

O projekcie na stronach PARP

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

www.umcs.pl

 

Wydział  Chemii UMCS

www.chemia.umcs.lublin.pl

 

Wydział  Biologii i Biotechnologii

www.umcs.pl/pl/biologia-biotechnologia

 

Wydział  Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

www.umcs.pl/pl/nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Centrala: +48 (81) 537 51 00

tel.: (81) 5375526,   (81) 5375207

fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02

 

NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353

 

Nowoczesna aparatura -

nowe możliwości

Fundusze  europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Wydział Chemii prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą. Wśród najważniejszych obszarów można wymienić: otrzymywanie i badanie innowacyjnych materiałów, np. adsorbentów, katalizatorów, polimerów, materiałów optycznych i magnetycznych, związków bioaktywnych, badanie mechanizmu zjawisk i procesów powierzchniowych oraz międzyfazowych przy użyciu zaawansowanych technik eksperymentalnych i symulacji komputerowych, zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych do analizy związków bioaktywnych i próbek środowiskowych. Wydział współpracuje z licznymi instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. 

Na Wydziałach Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prowadzona jest działalność naukowo-badawcza, obejmująca takie zagadnienia jak: poszukiwanie nowych substancji o działaniu immunomodulacyjnym, biotechnologiczne metody hodowli komórek zwierzęcych i ich zastosowanie do namnażania wirusów w celu uzyskania szczepionek weterynaryjnych, długoterminowe hodowle szpiku kostnego, badania metabolizmu mikroorganizmów, zastosowanie zmodyfikowanych genetycznie drobnoustrojów i tkanek organizmów eukariotycznych w biotechnologii, biosynteza i biotransformacje enzymów, polimerów roślinnych oraz związków organicznych, badania struktury i funkcji białek rybosomowych, fosforylacyjna modyfikacja białek, zastosowanie metod biotechnologicznych w ochronie środowiska, komórkowe i molekularne podstawy procesów życiowych drobnoustrojów i organizmów wyższych.