Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Pole tekstowe: Szczegóły aparatury

Zakład Chemii Nieorganicznej

Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 57 32

 

 

Spektrometr absorpcji atomowej do pracy techniką kuwety grafitowej i mineralizatora mikrofalowego

Profil i zakres działania Zakładu Chemii Nieorganicznej związany jest prowadzeniem prac naukowo-badawczych dotyczących opracowywanie technologii otrzymywania substancji o wysokiej czystości do otrzymywania wysoko zaawansowanych produktów. Równolegle do tego nurtu badań prowadzone są prace dotyczące sorpcji i separacji jonów metali ciężkich oraz pierwiastków rzadkich na jonitach i sorbentach różnego typu. Prowadzenie w/w zagadnień wiąże się z koniecznością wprowadzania innowacyjnych technik i technologii zmierzających między innymi do zwiększenia sprawności oczyszczania ścieków, zmniejszenia ilości odpadów, ich skutecznego odzyskiwania i utylizacji. Kierunek ten służy rozwojowi nowoczesnych instrumentów inżynierii ochrony środowiska w/w zakresie.

 

Dokonywanie analiz metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) zarówno techniką płomieniową jak i techniką bezpłomieniową jest jedną z podstawowych i najczęściej stosowanych metod analitycznych oznaczania śladowych zawartości pierwiastków w rutynowych oznaczeniach w laboratoriach metalurgicznych, rolniczych, medycznych, biologicznych, geologicznych i ochrony środowiska. Wchodzący w skład zestawu mineralizator próbek pozwoli na mineralizację lub ekstrakcję pod ciśnieniem próbek organicznych i nieorganicznych w postaci gleb, osadów ściekowych, wód, ścieków, materiału roślinnego i odpadów.

 

 

Dostawca: CANDELA Sp. z o.o.

 

Dostawa w ramach przetargu nr PN/22-09/NA