Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Pole tekstowe: Szczegóły aparatury

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej

Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 57 43

 

Reaktor wysokociśnieniowy mikrofalowy

Reaktor wysokociśnieniowy mikrofalowy jest reaktorem do przeprowadzania reakcji wyzwalających samorzutnie gazy, podczas których może wystąpić wzrost ciśnienia oraz służy do syntez nanomateriałów w warunkach hydro- i solwotermalnych wymagających podwyższonego ciśnienia i temperatury. Reaktor zaopatrzony jest w czujnik oraz kontroler temperatury i ciśnienia, co umożliwia optymalizację warunków syntezy związków. Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej od kilku lat prowadzi badania nad syntezą nowych polimerów koordynacyjnych zaliczanych do nowej generacji materiałów mikroporowatych (MOF), charakteryzujących się kanałową strukturą krystaliczną, dużą powierzchnią właściwą oraz selektywną sorpcją gazów lub małych cząsteczek. Materiały te wykazują zdolność do ilościowej absorpcji wodoru co czyni je potencjalnymi magazynami tego gazu, który stanowi ekologiczne i bardzo wydajne źródło energii. Związki te mogą pełnić funkcję sit molekularnych ze względu na selektywną absorpcję gazów takich jak: tlenki węgla, tlenki azotu, metan. Polimery koordynacyjne na całym świecie są badane pod kątem ich zastosowania w ochronie środowiska jako absorbenty gazów cieplarnianych powstających w procesach spalania. Ze względu na własności magnetyczne, optyczne i strukturalne, związki te znajdują również zastosowania w nowoczesnych dziedzinach przemysłu min. optoelektronice. Powyższe cechy tych materiałów sprawiają, że synteza tych związków metodami hydro(solwo)termalnymi leży w światowym nurcie badań. Proponowany do zakupu autoklaw, umożliwi prowadzeni badań naukowych na europejskim poziomie oraz przyczyni się do dalszego rozwoju nanotechnologii w Polsce.

 

 

Dostawca: CANDELA Sp. z o.o.

 

Dostawa w ramach przetargu nr PN/22-09/NA