Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Pole tekstowe: Szczegóły aparatury

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej,

Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

tel. (81) 537 57 43

 

 

Przystawka niskotemperaturowa do badań dyfrakcyjnych

Przystawka jest elementem uzupełniającym posiadanego dyfraktometru. Wyposażenie dyfraktometru

monokrystalicznego Xcalibur CCD firmy Oxford Diffraction w przystawkę pozwala na prowadzenie badań dyfrakcyjnych w szerokim zakresie temperatur (od temperatury pokojowej do 80K). Zakupiona przystawka jest jedyną obecną na rynku przystawką do badań dyfrakcyjnych, która może pracować w oparciu o azot atmosferyczny.

 

Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów (RAS) jest niedestrukcyjną techniką analityczną, pozwalającą na jednoznaczne ustalenie składu i struktury związku oraz uzyskanie szeregu precyzyjnych danych na temat stałych sieciowych, parametrów geometrycznych molekuły czy wzajemnej orientacji cząsteczek w fazie stałej. Poza potwierdzeniem struktury związku, dane uzyskiwane w oparciu o RAS są wykorzystywane do:

● badań nad zjawiskiem polimorfizmu substancji, w tym szczególnie przejściami fazowymi w warunkach zmiennego ciśnienia i temperatury,

● analizy oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych w fazie stałej,

● śledzenia reakcji w fazie stałej (polimeryzacja indukowana promieniowaniem UV),

● ustalenia absolutnej konfiguracji związku,

● eksperymentalnych pomiarów gęstości elektronowych w krysztale.

Technika ta, poza obszarem badawczym, znajduje coraz liczniejsze zastosowania przemysłowe, w tym w szczególności w przemyśle farmaceutycznym, pozwalając na kontrolę formy związku aktywnego w procesie produkcji leku.

 

Doposażenie dyfraktometru Excalibur CCD o przystawkę umożliwi rozwój badań nad:

● mikroporowatymi polimerami koordynacyjnymi o zdolnościach sorpcyjnych i katalitycznych,

● związkami metaloorganicznymi, jako potencjalnymi preparatami leczniczymi,

● polimerami organicznymi o potencjalnych zastosowaniach w medycynie i stomatologii,

● nowymi materiałami o ciekawych własnościach magnetycznych i optycznych.

 

Dostawca: OXFORD DIFFRACTION Poland Sp. z o.o.

 

Dostawa w ramach przetargu nr PN/22-09/NA