Wzrost potencjału badawczo–rozwojowego

Wydziałów Chemii  i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Projekt

 

Projekt „Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie” (POPW.01.03.00-06-017/09) realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Oś Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka. Działanie I.3. Wspieranie innowacji. 

 

Projekt współfinansowany był przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Termin realizacji projektu od 1.04.2009 r.  do  30.04.2012 r. 

Początkowa wartość projektu wynosi 33 017 678 zł.

 

Cele projektu

· podniesienie jakości zaplecza badawczo – rozwojowego UMCS,

· rozwój badań naukowych w dziedzinach strategicznych dla rozwoju regionu i kraju,

· wzrost elastyczności oferty badawczej UMCS na potrzeby otoczenia społeczno – gospodarczego,

· wzrost konkurencyjności oferty naukowo-badawczej Uczelni,

· zwiększenie dostępności do wyników badań naukowych,

· rozwój potencjału kadry naukowej UMCS,

· poprawa dostępności do zaplecza badawczo–rozwojowego w regionie,

· rozwój współpracy sfery nauki i biznesu,

· dostosowanie oferty badawczej UMCS do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy,

· zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów wykorzystujących nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania,

· wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie,

· podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności studentów UMCS,

· podniesienie prestiżu Uczelni jako ośrodka odpowiadającego na zapotrzebowanie społeczno–gospodarcze kraju.

 

Realizacja projektu umożliwiła pozyskanie specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej i unowocześnienie wyposażenia laboratoriów. W efekcie w okresie kilku najbliższych lat nastąpi m.in. wzrost liczby nowych badań, liczby nowych obszarów tematycznych, wzrost liczby nowych projektów, nowych rozwiązań wdrożonych przez podmioty gospodarcze korzystające z wyników badań opracowywanych przez naukowców UMCS. Aparatura naukowa wykorzystywana będzie przez różne zespoły badawcze, obecnie na trzech Wydziałach.

                

Nowoczesna aparatura naukowo-badawcza dla Wydziału Chemii:            

· urządzenia do syntezy nowych związków i materiałów o specjalnym przeznaczeniu, np. naomateriałów, katalizatorów, związków bioaktywnych, materiałów porowatych, nowych materiałów magnetycznych, polimerów, w tym autoklawy, reaktory wysokociśnieniowe, inkubator wielostanowiskowy; 

· nowoczesne urządzenia do badania składu i struktury związków chemicznych, urządzenia do badania właściwości fizykochemicznych nowych materiałów oraz materiałów stosowanych różnych dziadzinach przemysłu, urządzenia do badania procesów fizykochemicznych, urządzenia do analizy próbek środowiskowych, m.in. aparat do pomiaru izoterm adsorpcji desorpcji gazów i par, chromatografy gazowe oraz spektrometry masowe do charakteryzowania procesów katalitycznych i analizy złożonych mieszanin związków organicznych, układy typu LC/MS, GC/MS, system FT-IR do badań „in-situ” i „operando” , spektrometr UV-VIS, spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego, termowagi sprzężone z spektrometrami FT-IR i spektrometrami masowymi, magnetometr SQUID, wyposażenie dyfraktometru rentgenowskiego, zestaw spektrometrów absorpcji atomowej, spektrofluorymetr, spektrometr ICP-OES, chromatograf do kompleksowej analizy polimerów, urządzenia do przygotowywania i testowania polimerów w specjalnych warunkach;

· klaster obliczeniowy do symulacji procesów fizykochemicznych, modelowania i projektowania struktury związków chemicznych.   

 

Wydziały Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS pozyskały, m.in:

· urządzenia do prowadzenia hodowli i badań mikroorganizmów, roślin i zwierząt w kontrolowanych warunkach, hodowli komórek in vitro do badań nad lekami przeciwnowotworowymi, hodowli preparatów enzymatycznych, optymalizacji przebiegu procesów  fermentacji, badania procesów biochemicznych ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska, przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego (m.in. fermentory o pojemności od 30 do 150 l, komory laminarne, inkubatory, inkubatory z funkcją fotoperiodu, komory fitotronowe, wzmacniacz patch-clamp, układ do przygotowania wody;

· układy do badań nad bionomią i zachowaniem zwierząt;

· urządzenia do badania struktur biologicznych, białek, enzymów, DNA, aktywności mikroorganizmów, immobilizacji substancji biologicznie czynnych, układy do badania poziomu ekspresji genów, system pozyskiwania nanostruktur biologicznie funkcjonalnych do mikroskopii konfokalnej, homogenizatory, wirówki, systemy sekwencjonowania, termocykler, czytniki kart, zamrażarki;

· zestawy chromatograficzne (HPLC), zestawy spektrometrów masowych (GC-MS, LC-MS), spektrofotometry, spektrofluorymetr, spektrometr rentgenowski, systemy do elektroforezy, zestaw do analizy wielkości cząstek do badań osadów geologicznych;

· mikroskopy optyczny, odwrócony,  stereoskopowy, mikroskop biologiczny, elektronowy mikroskop skaningowy,  urządzenia do przygotowania próbek, prowadzenia pomiarów i analizy obrazu;

· wyposażenie laboratoriów w meble i dygestoria.